نوروز نجف زاده

دانشیار گروه علوم تشریح

اطلاعات تماس پست الکترونیک: n.najafzade@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی دانشیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل